Nieuwe vormen van opvang en verblijf


De Binnenvest heeft zich verbonden aan de opgave tot decentralisatie van Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in de regio. Dit is vastgelegd in het in 2018 gesloten Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland. Daarin trekt De Binnenvest samen op met maatschappelijke partners in de regio, vooral gemeenten, woningcorporaties en collega-zorginstellingen. Hoe ziet die samenwerking eruit en wat is er inmiddels bereikt?

Uitgangspunten

Belangrijk uitgangspunten in de beweging naar vermaatschappelijking van de zorg zijn: kleinschaligheid, nabijheid en burgerschap. Cliënten van maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen zijn allereerst burger en zij verdienen het om een volwaardige plek in de samenleving te hebben en te behouden. De commissie Dannenberg schreef hier belangrijke adviezen over, die richtinggevend zijn in veel van de projecten.

Steeds duidelijker rolverdeling

Eind 2018 zette De Binnenvest de beweging in naar kleinere, decentrale vormen van opvang. We doen dat onder andere door een variëteit van verschillende opvangmogelijkheden te realiseren, waarvoor we in 2019 een groot aantal woningen, of tijdelijk beschikbare gebouwen verwierven. In de driehoek gemeente, woningcorporatie en De Binnenvest is meer en meer een duidelijke rolverdeling ontstaan. Uitgangspunt is dat dakloze burgers van de betreffende gemeente zo dicht mogelijk bij hun oorspronkelijke omgeving kunnen worden opgevangen. Op die manier blijven ze betrokken bij het eigen netwerk, wat de kans vergroot op maatschappelijk herstel.
Speciale aandacht ging uit naar gezinnen die opvang nodig hebben. Juist ook wanneer kinderen noodgedwongen in de opvang betrokken worden, is het belangrijk dat zij liefst wel naar hun eigen school kunnen blijven gaan.

Actieve communicatie naar directe omgeving

De nieuwe vormen van decentrale opvang vragen een actieve communicatie naar de directe omgeving. Ook daar trokken gemeenten, woningcorporaties en De Binnenvest samen op. De wijze van communicatie varieert van een brief aan omwonenden tot het organiseren van een of meerdere informatiebijeenkomsten. Niet zelden moest de nodige weerstand in de omgeving worden overwonnen. Vaak speelde daarbij onjuiste beeldvorming een grote rol. Onze ambulant beheerders vervullen een belangrijke rol in de contacten met de omgeving. Goede bereikbaarheid en snelle respons op vragen van omwonenden zijn daarbij sleutelbegrippen. In een rijtje tijdelijke woningen die in Leiden beschikbaar kwamen voor decentrale opvang is door De Binnenvest een pilot gestart met een inwonend assistent beheerder.

Beschermd Wonen

Ook op het gebied van Beschermd Wonen is de opgave om te zoeken naar nieuwe, kleinschalige woonvormen. De uitdaging is om begeleidingsvormen te ontwikkelen waarbij passende zorg mogelijk is, met onder andere het kunnen op- en afschalen van de begeleidingsinzet. Door een beroep te doen op de eigen kracht van de bewoner of diens omgeving, maar ook door juist de beperkingen daarvan serieus te nemen, kan de benodigde begeleidingsinzet per periode wisselen. Daarnaast zou de ondersteuning zelf kunnen worden uitgebreid met verschillende vormen van inzet van ervaringsdeskundigheid.

In 2019 participeerde De Binnenvest in verschillende samenwerkingsverbanden om nieuwe vormen te realiseren.

Weer Thuis in Leiderdorp

Als onderdeel van het landelijk actieprogramma Weer Thuis konden we drie jonge vrouwen vanuit een opvangsituatie versneld laten doorstromen naar een gewone woning in een wijk in Leiderdorp. Het project bestond uit een samenwerking tussen de gemeente Leiderdorp, woningcorporatie Rijnhart Wonen en De Binnenvest. Doelstelling van het project was om te proberen een versnelling aan te brengen en (veelal bureaucratische) hindernissen onderweg met gezamenlijke inspanning te kunnen tackelen. Denk aan bestemmingsplan, kostendelersnorm, hoofdhuur en onderhuur, huurtoeslag, maar ook aan communicatie met omwonenden. Eind 2019 werd de woning betrokken door de drie jonge vrouwen uit de maatschappelijke opvang van De Binnenvest. Alle betrokkenen kijken terug op een succesvolle samenwerking.

BW light in Leiden

In Leiden is door een samenwerking tussen Cardea, Prodeba en De Binnenvest in 2019 gewerkt aan de voorbereiding voor het betrekken van twee woningen voor het project BW light. BW light richt zich op jongeren tussen 18 en 27 jaar, die qua begeleidingsbehoefte zijn aangewezen op een 24-uursvoorziening zoals een Beschermd Wonen-woonvorm. Door kleinschaligheid, onderlinge steun en flexibele begeleidingsvormen zouden deze jongeren ook in een gewoon huis kunnen wonen. BW light wil daarin voorzien. Gedurende twee jaar bereiden vijf jongeren zich hierin voor op een nog zelfstandiger vorm van wonen, met begeleiding. Bijzonder is dat het project bestaat uit samenwerking van drie organisaties. Dat betekent dat jongeren van de drie organisaties gaan samenwonen, maar ook dat hun begeleiders erin samenwerken. Verder is gekozen voor de inzet van een inwonend assistent beheerder. Een ex-cliënte van een van de organisaties ondersteunt als huisoudste het onderlinge verkeer en gezamenlijke gebruik van het huis.

 

U bent hier